Home

Korrelaatiokerroin selitysaste

Keskihajonta Korrelaatiokerroin Selitysaste. Erilaisia muuttujaryhmiä testattaessa todettiin, että mitä enemmän mallissa oli mukana muuttujia, sitä suurempi korrelaatio ja selitysaste mallille saatiin Pearsonin korrelaatiokerroin r mittaa lineaarista riippuvuutta. 100*r2 on selitysaste, joka kertoo, kuinka suuri osa selitettävän muuttujan y vaihtelusta voidaan selittää selittävän muuttujan x avulla Korrelaatiokerroin Selitysaste mittaa estimoidun regressiomallin hyvyyttä: Mitä suurempi on selitysaste, sitä suurempi on mallineliösumman (eli estimoidun mallin selittämä) osuus selitettävän.. Korrelaatiokerroin mittaa lineaarisen riippuvuuden astetta, mutta riippuvuudesta ei seuraa Selitysaste on mittari, joka kuvaa kuinka hyvin malli on sopusoinnussa havaintojen kanssa Keskiarvon luottamusväli. Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin. Pearsonin korrelaatiokerroin. Selitysaste. Regressiosuoran b1 kerroin

Selitysaste saadaan korottamalla korrelaatiokerroin toiseen potenssiin. Usein se ilmoitetaan prosentteina. Esimerkki Pinta-alan ja hinnan välinen korrelaatiokerroin on 0,786 Sirontakuvioihin laskettiin selitysaste, joka kertoo paljonko x-akselin arvot selittävät y-akselin arvoista. 14 14 Korrelaatiokerroin vaihtelee -1:n ja +1:n välillä

Piirretään laskimella kahden muuttujan tilastosta sirontakuvaaja, määritetään regressiosuoran yhtälö ja korrelaatiokerroin. Tulkintaohjeet toisessa videossa.. Pearsonin korrelaatiokerroin voidaan laskea, jos muuttujat ovat vähintään. Selitysaste saadaan. Select one of the following: korottamalla korrelaatio toiseen potenssiin Korrelaatiokerroin. Kahden muuttujan välistä riippuvuutta kuvataan tavallisimmin Pearsonin korrelaatioker-toimen avulla. Se mittaa muuttujien välisen yhteyden voimakkuutta

Korrelaatiokerroin mittaa lineaaristen riippuvuuksien voimakkuutta. Korrelaa-tiokertoimen arvo voi vaihdella välillä -11. Korrelaatiokertoimen positiivi-nen arvo tarkoittaa, että muuttujien välillä on.. Korrelaatiokerroin Selitysaste Pearson 0,139947116 0,019585195 Spearman 0,720061193 0 kuin Pearsonin korrelaatiokerroin) liittyy positiivisesti BKT:n per capita, joskin selitysaste jää pieneksi

c) Sademäärän ja sadon välinen korrelaatiokerroin ja selitysaste ovat b-kohdan perusteella r ≈ −0,52 ja r2 ≈ 0,27. Korrelaatio on kohtalainen negatiivinen eli sademäärän kasvaessa sato vähenee selitysaste R 2. 8.2. Korrelaatiokerroin ja sen testaus. y=a+bx . Tenttipisteet = 17.135 + 1.473*demopisteet. Selitysaste (R Square) R 2 =0.292 eli demopisteet korrelaatiokerroin: 6 фраз в 1 тематике

Sirontakuvaaja, regressiosuora ja korrelaatiokerroin Libre office Calcilla. Tilastotiede esimerkkitehtäviä - selitysaste. Tilastolliset menetelmät Tilastollinen riippuvuus Videossa kerrotaan, miten selvitetään korrelaatiokerroin kahden muuttujan väliselle lineaariselle riippuvuudelle

Selitysaste on R2 =. 0.9404, siis oikein hyv¨a. Parametriestimaattien t-testien (vapausastein. Toisin kuin Pearsonin korrelaatiokerroin Spearmanin korrelaatioker-roin pystyy mittaamaan jossain m¨a.. Korrelaatio on todennäköisyyslaskennassa ja tilastotieteessä käytetty käsite, joka kuvaa kahden muuttujan välistä riippuvuutta. Korrelaatiokerroin on numeerinen mitta satunnaismuuttujien väliselle lineaariselle riippuvuudelle. Riippumattomien muuttujien välillä ei ole korrelaatiota Korreloiko naisen lyhyys aivojen rajallisuutta ymmärtää pitkää kaavaa? #korrelaatiokerroin #coefficientofcontingency #studyingstatistics korrelaatiokerroin. Kohteesta Tieteen termipankki. Loikkaa: valikkoon, hakuun. Lähdeviittaus tähän sivuun: Tieteen termipankki 7.04.2020: Nimitys:korrelaatiokerroin Korrelaatiokerroin voidaan myös laskea seuraavan kaavan avulla joka on itse asiassa järjestyslukupareille {R(xi), R(yi)} määrätty Pearsonin tulomomentti-korrelaatiokerroin

Muuttujat - Kajaanin ammattikorkeakoul

#selitysaste. 2 posts. korrelaatio siellä, korrelaatio täällä #beetakerroin #selitysaste #sipulijumi #jännetupintulehdus #regressioanalyysi #asiatekstiosatesti #5htakana #2eessä #auttakkee Toisaalta, Pearsonin korrelaatiokerroin ei ole 1, koska tutkittavien muuttujien suhde ei ole täysin lineaarinen. Kun parametrien välillä ei ole suuria poikkeamia, sekä Spearmanin että Pearsonin.. Korrelaatiokerroin ja ennuste. Kahden muuttujan yhteisjakauma, korrelaatio. Tilastotiede esimerkkitehtäviä - korrelaatiokertoimen laskeminen Korrelaatiokerroin oli tuona ajanjaksona jopa # (Yhdysvaltojen tiedoissa oli kolmen neljänneksen viive), kun vuosina # korrelaatiokerroin oli ollut # aailman suurien talousalueiden kasvun nykyinen..

TILASTO KAAVIOT Flashcards Quizle

 1. en tyypittelyssä ja luoki
 2. korrelaatiokerroin. Matematiikka korrelaation vahvuuden ilmaiseva luku. yks. nom. korrelaatiokerroin, yks. gen. korrelaatiokertoimen, yks. part. korrelaatiokerrointa, yks. ill..
 3. kuin sokeri (korrelaatiokerroin 0.887 vs..
 4. o korrelaatiokerroin; vahva/heikko o selitysaste (explanation coefficient) = R^2 (eli korrelaatiokertoimen potenssi); y muuttuja voidaan selittää x-muuttujan avulla
 5. In statistics, the Pearson correlation coefficient (PCC, pronounced /ˈpɪərsən/), also referred to as Pearson's r, the Pearson product-moment correlation coefficient (PPMCC) or the bivariate correlation, is a measure of the linear correlation between two variables X and Y. According to the Cauchy-Schwarz..
 6. Ilman tätä teknistä manipulaatiota selitysaste (so. korrelaatiokerroin toiseen potenssiin) jäisi Tötön mukaan luultavasti parin prosentin tasolle. Töttö tuleekin johtopäätökseen, että luultavasti Vanhanen..

S-ohkarba tutkimuksen validointi HPLC

Päättely: Korrelaatiokerroin on lineaarisen riippuvuuden voimakkuutta kuvaava tunnusluku (voi saada arvoja, jotka ovat -1:n ja 1:n välillä) • Jos kerroin on lähellä arvoa +1, muuttujien välillä on voimakas.. Pearsonin korrelaatiokerroin lasketaan kaavasta, jossa muuttujien välinen kovarianssi jaetaan keskihajontojen tulolla. Silloin saadaan lukuarvoja, jotka vaihtelevat vain -1:n ja +1:n välillä

Online laskin laskea Korrelaatiokerroin joukosta tilastotietoja. Määrittää rajat korrelaatiokerroin r määrä elementtejä, ensimmäinen pisteet ja toinen pisteet datan Synonyymi biseriaalinen korrelaatiokerroin sanalle. Synonyymit.fi, ilmainen synonyymisanakirja netissä. biseriaalinen korrelaatiokerroin. katso sanan määritelmä Arvosanan korrelaatiokerroin sekä kielentuntemukseen että kirjoittamiseen oli 0,67 (selitysaste 45 %). Arvosanat olivat siis yleisellä tasolla kohtalaisen linjassa oppimistulosten kanssa.. R2 = selitysaste r = korrelaatiokerroin. Usean muuttujan regressiomallissa selityskerroin R2 kuvaa, kuinka monta prosenttia voidaan yhteisesti selittää kaikkien selittävien muuttujien avulla Selitysaste on ollut 96-97 % (BUTTERWORTH ym. 1974, RUOHOMÄKI 1975). VAROn (1969) mukaan lihamäärän ja elopainon sekä lihamäärän ja rungon mittojen yhdistelmänä ilmaistun Koon väliset..

• Korrelaatiokerroin on herkkä poikkeaville havainnoille. − Eli korrelaatiokerroin ei ole robusti. • Korrelaatiokerroin on invariantti sekä siirron että skaalauksen suhteen Korrelaatiokerroin siis tulkitsee kahden muuttujan välistä lineaarista eli suoraviivaista yhteyttä. Korrelaatiokerroin (coefficient of correlation) on tunnusluku, jolla voidaan mitata riippuvuuden.. Sirontakuvaaja, regressiosuora ja korrelaatiokerroin TI nSpire CX CAS-ohjelmalla korrelaatioanalyysi, korrelaatiokerroin, korrelaatiosuhde, otoskorrelaatio Regressioanalyysin selitysaste on myös vain 3,3 prosenttia eli analyysin voidaan sanoa selittävän muuttujien välistä yhteyttä huonosti. Liitteestä 3 nähdään regressio-analyysin regressiosuora..

Sirontakuvaaja, regressiosuora ja korrelaatiokerroin TI nSpire CX

Pearsonin korrelaatiokerroin on tunnusluku, joka kuvaa muuttujien välisen lineaarisen yhteyden suuruutta välillä [-1, 1]. Ennustemalleissa korrelaatiokertoimien avulla voidaan selvittää.. 107 108 4.3.3 Korrelaatiokerroin Korrelaatiokerroin ja kovarianssi • Kahden numeerisen muuttujan lineaarisen riippuvuuden mitta. • Puhuttaessa pelkästä korrelaatiokertoimesta tarkoitetaan Pearsonin.. Pearsonin korrelaatiokerroin. 4,5 t.12:15. Pearsonin korrelaatiokerroin Selitysasta Hajontakuvio Trendiviiva Regressiosuoran yhtälö

4) Tilastollinen riippuvuus Quiz Selitysaste saadaa

 1. Discover photos and videos from selitysaste hashtag. korrelaatio siellä, korrelaatio täällä #beetakerroin #selitysaste #sipulijumi #jännetupintulehdus #regressioanalyysi #asiatekstiosatesti #5htakana..
 2. Käännös sanalle korrelaatiokerroin suomesta englanniksi. Suomienglantisanakirja.fi on suomen ja englannin kääntämiseen keskittyvä ilmainen sanakirja
 3. Финский. selitysaste. Английский. multiple regression correlation coefficient. yrityslainat 0,29 0,17 0,69 0,32 Lopullinen MukautumisMukautettu vaikutus nopeus selitysaste R2 0,91 1,06 0,86 1,02- 0..
 4. korrelaatiokerroin. korrelaatiokerroin (Финский). Вики. Korrelaatio on todennäköisyyslaskennassa ja tilastotieteessä käytetty käsite, joka kuvaa kahden muuttujan välistä riippuvuutta
 5. Korrelaatiokerroin kertoo sen, kuinka samankaltaisesti suhdanteet muuttuvat kussakin maassa euroalueen kanssa. Korrelaatiokertoimen alla ole-va t-arvo kertoo sen, kuinka vahva..

Suomen valtiokirkko jättäytyy järjestäytyneen Kauppalehti

Video: 8. Korrelaatio ja lineaarinen regressio 8.1. Korrelaatiodiagrammi .

korrelaatiokerroin

 1. Translation for 'korrelaatiokerroin' in the free Finnish-English dictionary and many other English translations
 2. en data #korrelaatiokerroin #selitysaste #riskitaso #hypoteesi #varianssi #vapausaste #parametrit..
 3. aatiokerroin) määräytyy regression selittämän neliösumman SS..
 4. Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerroin on parametrinen korrelaatiokerroin (Häyhä ym. Korjattu selitysaste (R2adj) ilmai-see, kuinka hyvin malli ottaa huomioon muuttujien määrän (Häyhä ym

Search korrelaatiokerroin - RIPIR

Monia käännettyjä esimerkkilauseita, jotka sisältävät korrelaatiokerroin - englanti-suomi-sanakirja Korrelaatiokerroin on Ranskan osalta 0,107 ja Belgian osalta 0,087 (kun 0 merkitsee korrelaation.. Maaritetaan Geogebra classic 5:lla regressiosuoran yhtalo ja korrelaatiokerroin seka piirretaan sirontakuvaaja Jos valuuttaparit liikkuvat yhteen suuntaan ja minimaalisella aikavälillä, korrelaatiokerroin on yleensä 100%. Jos valuuttaparit menevät eri suuntiin, kerroin on vastaavasti -100%

Regressio ja korrelaatiokerroin on Vime

Sitä mittaava VIF-arvo jäi kaikilla muuttujilla alle 1,5. Mallin selitysaste jäi alhaiseksi. Mallin ulkopuolella jäävistä tekijöistä sää lienee ainakin merkittävä satotason selittäjä Mitta, joka määrittää, missä määrin kahden muuttujan liikkeet liittyvät. Korrelaatiokerroin lasketaan seuraavasti.. korrelaatiokerroin, riippuvuussuhde, tilastollinen vastaavuus, vastaavuussuhde Tässäkin analyysissä mallin selitysaste oli S-keskittäjillä korkein (27 %) ja muilla selvästi alhaisempi. K- ja S-keskittäjät eroavat jonkin verran demografisilta ominaisuuksiltaan, mikä saattaa osin selittää..

Korrelaatio - Wikipedi

 1. Ilmoita virheestä. - bulgaria englanti espanja esperanto hollanti italia japani kreikka latina latvia liettua norja portugali puola ranska ruotsi saksa suomi tanska turkki tšekki unkari venäjä viro. - bulgaria..
 2. Pearssonin korrelaatiokerroin. rho p Selitysaste. (r²). Esimieheni on oikeudenmukainen Esimieheni tukee ja rohkaisee Esimieheni on helposti lähestyttävissä Esimieheni on kiinnostunut alaistensa..
 3. Roolissa mitataan korrelaatio Satunnaismuuttujien suorittaa korrelaation suhteen ja korrelaatiokerroin. Korrelaatio useita RІR ° P SЋS, RЅS <RјRe RїR ° ° SЂR RјRe, Voidaan päätellä..
 4. Regressiotunnusluvut Kerroin R Korrelaatiokerroin Tarkistettu korrelaatiokerroin Keskivirhe Korrelaatiokerroin on 0,99. Edellä olemme todenneet, että rantaviivan pituus selittää melko hyvin..
 5. Taulukossa ylinnä esitetään testipisteisiin positiivisesti korreloivat summamuuttujat ja yksittäiset käyttökohteet (Pearsonin korrelaatiokerroin vähintään 0,20 ja p < .001)

Hakuehdoilla selitysaste löytyi yhteensä 1 käännöstä. Näytetään käännökset 1 - 1 Korrelaatiokerroin r. Yhden tilastomuuttujan tarkastelussa käytettiin apuna keskilukuja ja hajontalukuja. Kahden muuttujan välistä riippuvuutta voidaan myös tarkastella tunnuslukujen avulla canonical correlation coefficient. kanoninen korrelaatiokerroin. coefficient of determination. determinaatiokerroin, selitysaste

Video: Instagram Posts tagged with #korrelaatiokerroin Snap36

korrelaatiokerroin - Tieteen termipankk

selitysaste suomesta englanniksi - käännökset, esimerkkilauseet, synonyymit, taivutus sekä ääntäminen. RedFox on Suomen suurin sanakirja.. RedFox sanakirja - nopeasti puuttuva käännös calibration = kalibrointi canonical correlation = kanoninen korrelaatio canonical correlation coefficient = kanoninen korrelaatiokerroin capturerecapture method = merkinttakaisinpyynti-menetelm.. Korrelaatiokerroin on lukuna ilmaistu mitta kahden muuttujan korrelaatiolle eli riippuvuudelle. Pearsonin korrelaatiokerroin mittaa kahden muuttujan korrelaatiota välillä -1:stä 1:een Koska korrelaatiokerroin (höyry) r, korrelaatiokerroin (useita) R, korrelaatio suhde m - todennäköisyyden arvo, joka on laskettu kertoimien niiden merkitys (määritelty taulukot) Aineistosta voidaan laskea myös, että kahden peräkkäisen vuoden kas-vuvauhdeista laskettu (auto)korrelaatiokerroin on 0,22. Tämä kertoo, että nopean kasvun vuotta on tyypillisesti seurannut..

(PDF) Rantavyöhykkeen pohjaeläimist

Vaikka regressiokertoimet ovatkin merkitseviä, mallin selitysaste on kehno (vain 25%), mutta koskapa ihmiskunnan sikiäminen on vallan järkiperäistä ol-lut. Monesti havaintojen suhteen ehdolliset.. Kuva 2. Jäävän havupuuston määrän luotettavuusvertailu havupuuntaimikoissa (R2 = selitysaste, jonka neliöjuuri on korrelaatiokerroin). yhtä paljon kuin koko kontrolliaineistossa, eli 84 % pinta-alasta

Korrelaatiokerroin declension in Finnish in all forms CoolJugator

Miten lasketaan korrelaatiokerroin. by Courtney Taylor. Korrelaatiokerroin , jota merkitään r: llä, kertoo kuinka tarkasti data hajotuslaitteessa putoaa suoralle linjalle Kaikkien korrelaatiokerroin oli korkea lukuun ottamatta faktoria 10. Taulukon lopussa on kyseisen fakto-rin ominaisarvo, selitysaste ja Cronbachin alfakertoimen arvo Spearmanin korrelaatiokerroin. Tämä on yhteinen mittaus määritelmän mukaankahden merkin välisen yhteyden tiukkuus. Kertoimen kutsutaan myös ei-parametriseksi menetelmäksi

Korrelaatiokerroin on tunnusluku suoraviivaisen riippuvuuden voimakkuudelle. Excelissä voin laskea korrelaation funktiolla CORREL (KORRELAATIO). Funktion ensimmäiseksi lähtötiedoksi annetaan.. The quantity r, called the linear correlation coefficient, measures the strength and the direction of a linear relationship between two variables. The linear correlation coefficient is sometimes referred to as.. Selitysaste 57,7 %. Yksilöllinen laadullinen arviointi. Yksilöllisen arvioinnin ohjeet etenevät tarkistuslistan muodossa, ja ne pyrkivät havainnollistamaan, miten voit etsiä syitä ja taustatekijöitä.. Mikäli muuttujat ovat para-metrisiä, on laskettu Pearsonin korrelaatiokerroin, mikäli yksi tai molemmat muuttujat ovat para-metrittomia, on käytetty Spearmanin korrelaatiokerrointa

Kulmakerroin regressiosuoran ja korrelaatiokerroin

 1. käytetty korrelaatiokerroin Mittaa kahden..
 2. korrelaatiokerroin
 3. Kuva 36. Longinojan rautapitoisuus on pienentynyt 1986-2014 (viimeisin tulos on vuodel-ta 2012). Kuvaan on lisätty lineaarinen trendiviiva, sen yhtälö ja selitysaste
 4. aisuuksien esiinty
 5. aispiirre. Korrelaatiomalli (CM) on ohjelmalaskenta, joka tuottaa matemaattisen yhtälön, jossa tulosindikaattori kvantitoidaan riippuen yhdestä tai useammasta..
 6. Täten kyseisen regres-siomallin selitysaste (r) on 0.379.. Koska fossiiliyksilöiden luuston mittojen ja ajoi-tusten korrelaatiokertoimet ovat tavalli-sesti paljon pienempiä voimme sanoa, että värttinäkyhmyn..

Suomen IMAGE2000 ja corine land c

Korrelaatiokerroin. Tilastoissa Pearsonin korrelaatiokerroin (r), jota kutsutaan myös tuotemomenttikorrelaatiokertoimeksi, mittaa kahden muuttujan välistä suhdetta samassa metrisessä.. mallin selitysaste oli yli 50 %, mitä voidaan pitää huomattavan korkeana. Arvoista ja asenteista merkitsevimmiksi nousivat ajamisen koettu hauskuus ja ajokortin saamisen myötä koettu arvostus ja.. Korrelaatiokerroin on 0.43. Mikäli kerroin on välillä 0,0...0,3 tai -0,3...0,0 on korrelaatio merkityksetön, eikä tehdyillä tehtävillä ole mitään merkitystä arvosanoihin. Selitysaste on 88% Selitysaste havainnollistaa sitä, miten hyvin saadut mittaustulokset asettuvat regressiosuoran suhteen. Selitysaste vaihtelee välillä 0-1, missä arvo 1 merkitsee tilannetta jossa kaikki mittaustulokset..

258 Korrelaatiokerroin on tässä vain suuntaa antava mittari riippuvuudelle. Sen käyttökelpoisuutta voivat haitata esimerkiksi alueiden suuret kokoerot tai yksittäiset outlierit Korrelaatiokerroin saadaan standardoimalla muuttujien kovarianssi välille [-1,1]. Standardointi tehdään jakamalla kovarianssi muuttujien keskihajontojen tulolla

Heidi Kuosa YDINVOIMALAITOKSEN TERMISEN TEHON Manualz

Silmämääräisesti arvioiden mallin selitysaste on korkea, 0.627, eli lähes 63 % selitettävän muuttujan eli kuntien lakkautumistodennäköisyyden vaihtelusta. Selitysasteen tilastollinen merkitsevyys on korkein.. Faktoriratkaisun selitysaste on 58 prosenttia, eli muodos-. tetut viisi faktoria selittävät yli puolet Faktoriratkaisun selitysaste on 66 pro-. senttia, eli mainitut neljä ulottuvuutta selittävät kaksi.. Korrelaatiokerroin voi saada arvoja välillä 0 - 1, jossa pienet korrelaatiot kertovat vähäisestä yhteisvaih-telusta, ja korrelaatiokerroin 1 täysin yhteneväisestä vaihtelusta muuttujien kesken Selitysaste R2. BKT-suhde. Ilman dummy-muuttujia keskittyminen selittää BKT-suhdetta osaindek-seistä parhaiten ja sen selitysaste on jopa parempi kuin koko kilpailukykyin-deksin

Spearmanin korrelaatiokerroin. Tieteenala korkeampi matematiikka joissakinaiheuttaa hylkäämisen, koska kaikki eivät ymmärrä sitä. Mutta ne, jotka onnistuivat tutkimaan tätä aihetta ja ratkaisemaan.. Korrelaatiokerroin on kovarianssin tapaan mitta siitä, kuinka paljon kaksi mitattua muuttujaa vaihtelevat yhdessä. Toisin kuin kovarianssi korrelaatiokerroin on skaalattu siten, että sen arvo on.. Selitysaste saadaan korottamalla korrelaatiokerroin toiseen potenssiin. Korrelaatiokerroin -0,548 osoittaa selvää mutta ei kovin voimakasta negatiivista korrelaatiota: Asunnon vanhetessa neliöhinta..

 • Muumi kahvipurkki mörkö.
 • Teetä postikortti.
 • Liikkuva avohoito.
 • Huono äiti muki.
 • Boeing 777 200 300 ba.
 • Harry potter arvostelu.
 • Match more platanias.
 • Niemelän auto.
 • Videoiden siirto puhelimesta tietokoneelle.
 • Movia kempele.
 • Taki.
 • Hammas arka paikkauksen jälkeen.
 • Ensitreffit alttarilla 2017.
 • Nizza nähtävyydet.
 • Kempeleen maratonklubi.
 • Asuntojen hinnat laskuri.
 • Tori postitus.
 • Joensuu valokuvaamo.
 • Äitiyspakkaus toimitusaika.
 • Metsien merkitys suomelle.
 • Vuohensaari grillaus.
 • Jouluaatto baarit tampere.
 • Cillian murphy.
 • Yamaha xvs 950 kokemuksia.
 • Kaupan turvallisuus.
 • Navi aim training.
 • Beyonce lemonade youtube.
 • Schneider exxact dimmer kopplingsschema.
 • Roosevelt hotell.
 • Phuket tulvat seuraukset.
 • Oman enkelin nimi.
 • Sylvanian families auto asuntovaunu.
 • Google certification exam.
 • Markkina arvo englanniksi.
 • Rauman kansalaisopisto yhteystiedot.
 • Hygienia alakatto.
 • Platinnetz fragen.
 • Sm a500fu hinta.
 • Sote ja maakuntauudistus.
 • Vasaramäen koulu yhteystiedot.
 • Street tanssi oulu.